Toimintaperiaatteet


Newbody Suomi Oy:n toimintaperiaatteet org. no. 299 41 07-4


Toiminta-ajatuksemme

Newbodyn tulee osallistua aktiivisesti urheiluseurojen ja koulujen järjestämän nuorisotyön rahoittamiseen ja kehittämiseen tarjoamalla markkinoiden helpoimmin myytäviä ja arvostettuja myyntikonsepteja.

Haluamme auttaa nuoria ja voittoa tavoittelemattomia yhdistyksiä ansaitsemaan rahaa ideoiden ja unelmien toteuttamiseen tarjoamalla yksinkertaisemman ja paremman vaihtoehdon kuin muut.

Perusperiaatteenamme on ”Kaikki voittavat”

Meillä on oma tapamme tarkastella yrittämistä ja kaupankäyntiä:

The Newbody Way ja liiketoimintamalli win-win -ajatuksen takana: Tämä lähestymistapa vaikuttaa siihen kuinka ajattelemme ja toimimme niin pienissä kuin isoissa asioissa. Pohjimmiltaan kyse on periaatteesta, jonka mukaan kaikkien, jotka vaikuttavat Newbodyntoimintaan tai joihin Newbodyn toiminta vaikuttaa, tulee myös saada osansa Newbodynmenestyksestä.

The Newbody Way

Uskomme, että hyvää liiketoimintaa rakennetaan pitkäjänteisesti kaikkia osapuolia huomioiden. ”Kauppa, jossa kaikki voittavat”, kuuluu mottomme, josta mielellämme puhumme ja jota pyrimme noudattamaan kaikessa toiminnassamme.

Win-Win -periaate antaa suuntaviivat. Pohjimmiltaan kyse on yhtenäisyyden säilyttämisestä ja kaikkien osien vahvistamisesta siinä arvoketjussa, jonka osa olemme itsekin. Näin kaikki hyötyvät pitkällä tähtäimellä:

Nuoret, jotka myyvät tuotteitamme, heiltä ostavat asiakkaat, tuotteitamme valmistavat työntekijät ja ihan kaikki Newbodyn piirissä työskentelevät – yhdessä me luomme mahdollisuuksia toisillemme ja tulevaisuudelle.

Pyrimme olemaan esimerkkinä muille yrityksille. Haluamme olla elävä todiste siitä, että on mahdollista harjoittaa kaikkia sidosryhmiä pitkällä aikavälillä hyödyttävää liiketoimintaa. Newbody on vankkoihin arvoihin perustuva yritys, joka painottaa vahvasti ympäristöön ja sosiaaliseen vastuuseen liittyviä näkökohtia.

Tätä lähestymistapaa olemme noudattaneet alusta alkaen. Newbody Wayksi kutsumamme liiketoimintafilosofia on täysin omaa tapaamme ajatella ja toimia.

Newbodyn arvot

Arvomme kertovat, keitä me olemme ja kuvastavat tavoitteitamme. Arvomme ohjaavat ajatus- ja toimintatapojamme - niin sisäisesti kuin ulkoisesti suhteessa asiakkaisiimme, toimittajiimme ja muihin sidosryhmiimme.

Me Newbodylla olemme:

Pitkäjänteisiä
Toimintamme tulee johtaa menestykseen ja pitkäaikaisiin suhteisiin. Asioiden tekeminen oikein on tärkeämpää kuin niiden tekeminen nopeasti.

Joukkuetovereita
Olemme nöyriä, huomaavaisia ja rehellisiä. Osoitamme kunnioitusta jokaiselle tapaamallemme henkilölle ja pidämme sen mitä lupaamme. Tällä tavalla rakennamme vahvoja suhteita ja olemme kaikki joukkuetovereita keskenämme.

Uteliaita
Otamme haasteet vastaan, haluamme jatkuvasti kehittyä ja olemme vahvasti sitoutuneita kaikkeen, mitä teemme. Vastuullisuus ja ylpeys kuvastavat työtämme.

Yhdessä olemme enemmän
Tarjoamme auttavan kätemme asiakkaillemme, kun he pyrkivät kohti unelmiaan. Jokaisen työtunnin tulisi edistää visiotamme siitä, että kaikki pääsevät mukaan.
Kun nämä arvot tulevat aidosti sydämestä, pystymme luomaan toimivia suhteita, joissa kaikki voittavat.

Kun nämä arvot tulevat aidosti sydämestä, pystymme luomaan toimivia suhteita, joissa kaikki voittavat.

Kestävä kehitys

Haluamme edistää kestävää kehitystä. Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan kehitystä, joka täyttää nykypäivän tarpeet vaarantamatta kuitenkaan tulevien sukupolvien mahdollisuuksia tyydyttää omia tarpeitaan. Käsite korostaa ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden välistä yhteyttä. Taloudellisen kehityksen, kulttuurin monipuolisuuden ja sosiaalisen hyvinvoinnin on kuljettava käsi kädessä ympäristönsuojelun ja luonnonvarojen säilyttämisen kanssa.

Tämän takaamiseksi haluamme työskennellä YK:n Global Compact -sopimuksen kymmenen periaatteen mukaisesti. Näiden toimintaperiaatteiden tarkoitus on ohjata toimintamme suuntaa - niin sisäisesti kuin ulkoisestikin. Odotamme kaikkien sidosryhmiemme osallistuvan tähän toimintaan omien mahdollisuuksiensa mukaisesti.

Pidämme vähimmäisvaatimuksena voimassa olevien lainsäädäntöön perustuvien yhteiskunnallisten sääntöjen noudattamista. Jos toimintaperiaatteemme vaatimuksen ovat tiukemmat, noudatamme niitä.

Pyrimme jatkuvaan parantamiseen niin taloudellisen tuloksemme kuin laadun, ympäristön ja työympäristön suhteen.

Jäljempänä pyrimme selventämään, kuinka ihmisoikeuksien, sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun periaatteet vaikuttavat meihin jokaiseen.

Tämän asiakirjan lisäksi viittaamme muihin asiakirjoihin, kuten toimintatapoihin, strategioihin, sääntöihin ja ohjeisiin, joita sovelletaan Newbodyn eri toiminta-alueilla ja sidosryhmäsuhteissamme. Tarvittaessa vahvistamme molemminpuolisin allekirjoituksin, että olemme sopineet toimintaperiaatteista ja niiden merkityksestä.

Andreas Danielsson, Toimitusjohtaja

Newbody OY:n hallitus on hyväksynyt nämä toimintaperiaatteet, org.no.

556414-8053, (Newbody Suomi Oy:n emoyhtiö) 17-06-14 sekä päivitetty 05-08-19


Newbody tukee ja edistää YK:n Global Compact -aloitteen kymmentä perusperiaatetta:

Ihmisoikeudet
1. Yrityksiä kehotetaan tukemaan ja kunnioittamaan kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia ja
2. varmistamaan, että yritys ei ole miltään osin osallisena ihmisoikeusloukkauksissa.

Työsuhteet
3. yritykset velvoitetaan ylläpitämään yhdistymisvapautta ja tunnustamaan työntekijöidenoikeus kollektiiviseen sopimiseen,
4. pakkotyövoiman poistamiseen kaikissa muodoissaan,
5. lapsityövoiman poistamiseen sekä
6. työmarkkinoilla ja ammatinharjoittamisen yhteydessä tapahtuvan syrjinnän poistamiseen.

Ympäristö
7. Yrityksiä pyydetään noudattamaan ympäristöriskejä koskevaa ennalta varautumisen periaatetta,
8. tekemään aloitteita ympäristövastuun lisäämiseksi sekä
9. kannustamaan ympäristöä säästävän teknologian kehittämiseen ja levittämiseen.

Korruption torjunta
10. Yritysten tulee torjua kaikki korruption muodot, mukaan lukien kiristys ja lahjonta.

Suhteet sidosryhmiemme kanssa

Koulut ja aatteelliset yhdistykset
Oppilaiden ja seurojen jäsenten on voitava luottaa siihen, että Newbodyn toimittamat tuotteet sekä niiden valmistus-, kuljetus- ja käsittelytavat ovat Newbodyn toimintaperiaatteissa vahvistettujen arvojen mukaisia.

Varojen keruuseen osallistuvien on tunnettava, että luokan tai seuran rahat on ansaittu rehellisesti ja kestävällä tavalla.

Jälleenmyyjät ja ylläpitäjät
Oppilaiden ja seurojen jäsenten on voitava luottaa siihen, että Newbodyn toimittamat tuotteet sekä niiden valmistus-, kuljetus- ja käsittelytavat ovat Newbodyn toimintaperiaatteissa vahvistettujen arvojen mukaisia, joita myös myyjien ja loppuasiakkaan odotetaan noudattavan. Kun tuntee tuotteensa, voi toimia turvallisin mielin.

Ylläpitäjät edustavat Newbodya aina ollessaan yhteydessä myyjiin ja loppuasiakkaisiin, ja heidän odotetaan käyttäytyvän Newbodyn toimintaperiaatteiden mukaisesti.
Tätä osa-aluetta säädellään Jälleenmyyntisopimuksessa sekä siihen liittyvissä Yleisissä ohjeissa.

Myyjät (vanhemmat/perheet)
Newbodyn tuotteita myyvien on voitava luottaa siihen, että tuotteet sekä niiden valmistus-, kuljetus- ja käsittelytavat ovat Newbodyn toimintaperiaatteissa vahvistettujen arvojen mukaisia, joita myös myyjien ja loppuasiakkaan odotetaan noudattavan. Kun tuntee tuotteensa, voi toimia turvallisin mielin.

Myyjät edustavat Newbodya tavatessaan asiakkaita, ja heidän odotetaan käyttäytyvän Newbodyn toimintaperiaatteiden mukaisesti.

Ostaja (loppuasiakas)
Loppuasiakkaiden on voitava luottaa siihen, että Newbodyn toimittamat tuotteet sekä niiden valmistus-, kuljetus- ja käsittelytavat ovat Newbodyn toimintaperiaatteissa vahvistettujen arvojen mukaisia.

Haluamme luoda loppuasiakkaille edellytyksiä osallistua kestävään kehitykseen.
Edistämme ympäristötietoisuutta ja kannustamme kaikkia siihen. Haluamme lisäksi auttaa loppuasiakasta ymmärtämään sosiaalista- ja ympäristövastuutaan.

Toimittajat
Newbodyn toimintaperiaatteiden tulisi olla helposti ymmärrettävä dokumentti, jota tuotteiden ja palveluiden toimittajat haluavat myös noudattaa. Toimittajien tulisi omaksua siinä kuvatut arvot ja ohjeet.

Haluamme toimittajiemme tuntevan taloudellista turvallisuutta suhteessa Newbodyyn.
Haluamme luoda pitkäjänteiset suhteet toimittajiimme. Tällöin voimme yhdessä pienentää tuotannon ympäristövaikutuksia sekä varmistaa turvalliset ja hyvät työehdot ja työolot työntekijöille.Odotamme toimittajiemme vastaavan mahdollisista alihankkijoistaan samalla tavalla kuin omasta toiminnastaan.

Toimintaperiaatteemme sisältävät mm. vaatimuksen, että me sekä itse että ulkopuolisen riippumattoman osapuolen avulla seuraamme, arvioimme ja tarkistamme säännöllisesti, missä määrin toimittajat noudattavat toimintaperiaatteitamme ja muita ehtoja. Jos toimittajamme eivät noudata niitä, pyrimme ensisijaisesti laatimaan korjaavan toimenpideohjelman yhdessä toimittajan kanssa. Jos rikkomukset ja poikkeamat ovat toistuvia, pidätämme oikeuden liikesuhteen purkamiseen.

Lue lisää jäljempänä kohdasta ”Liikekumppaneita koskevat yhteiskuntavastuun vaatimukset”, sivu 9.

NBQ-laatukäsikirjassa (Newbody Quality Manual) on lisätietoa tuotteidemme valmistamisessa sovellettavista vaatimuksista ja ehdoista.

Työntekijät
Haluamme, että työntekijämme voivat tuntea ylpeyttä työskennellessään Newbodyllä ja arvostaa yritystä myös yhteiskunnallisena toimijana.

Heidän on voitava luottaa siihen, että Newbodyn toimittamat tuotteet sekä niiden valmistus-, kuljetus- ja käsittelytavat ovat Newbodyn toimintaperiaatteissa vahvistettujen arvojen mukaisia.
Heidän on tunnettava pystyvänsä luottamaan siihen, että Newbody toimii omien arvojensa ja ohjeidensa mukaisesti suhteessa työntekijöihinsä, yhteiskuntaan ja luontoon.

Haluamme, että Newbody on työpaikka, joka tarjoaa toimivan ja turvallisen työympäristön, jossa ketään ei syrjitä ja jossa kunnioitetaan ihmisoikeuksia sekä ILO:n vahvistamia työelämän perusoikeuksia.

Työntekijöiden tulisi ymmärtää myös oma vastuunsa ja osallisuutensa yrityksen pyrkimyksissä noudattaa toimintaperiaatteissa määriteltyjä arvoja ja suuntaviivoja.
Newbodyn henkilöstökäsikirjassa kuvataan Newbodyn työntekijöitä koskevat käytännön menettelytavat ja säännöt.

Omistajat
Newbodyn omistajien on tunnettava varmuutta siitä, että yrityksen toiminta on toimintaperiaatteissa määriteltyjen arvojen ja linjausten mukaista. Toimintaperiaatteiden noudattaminen on itsessään arvoa luova tekijä. Toisaalta, noudattamatta jättäminen voi vaarantaa yrityksen maineen tai talouden. Omistajien on voitava luottaa siihen, että Newbodyn toimittamat tuotteet sekä niiden valmistus-, kuljetus- ja käsittelytavat ovat Newbodyn toimintaperiaatteissa vahvistettujen arvojen mukaisia.

Haluamme, että omistajat ovat ylpeitä Newbodystä ja liiketoiminta-ajatuksen tavoitteesta, joka on asiakkaiden unelmien toteuttaminen.

Yhteiskunta ja tiedotusvälineet
Tiedostusvälineiden edustajien tulisi pystyä luottamaan siihen, että Newbody noudattaa arvojaan ja linjauksiaan ja että sen toiminta on avointa, vaikkei kaikki toimisi niin kuin pitäisi.
Heidän tulisi tuntea, että Newbody tekee mielellään yhteistyötä, jotta lukijat/katsojat/kuulijat voisivat arvioida toimintaa toimintaperiaatteiden valossa.

Tiedotusvälineiden olisi vastavuoroisesti kunnioitettava Newbodya, sillä yritys kantaa vastuunsa toimintaperiaatteidensa mukaisesti.

Pyrimme aina olemaan avoimia ja saavutettavissa - niin hyvinä kuin huonoinakin hetkinä. On kuitenkin muistettava ottaa huomioon kilpailunäkökohdat sekä työntekijöiden ja muiden henkilöiden yksityisyydensuoja.

Välittämämme tiedon on oltava totuudenmukaista, objektiivista ja oleellista. Pyrimme avoimella ja nöyrällä asenteellamme aikaansaamaan vuoropuhelua, jonka avulla luomme hyvät ja luotettavat suhteet sidosryhmiimme sekä niiden välille.

Yhteiskunnan tulee voida luottaa siihen, että Newbody tekee työtä kestävän kehityksen hyväksi noudattamalla toimintaperiaatteita niin taloudellisissa, sosiaalisissa kuin ympäristöön liittyvissä näkökohdissa.

Tavoitteenamme on kestävän kehityksen hyväksi tehtävä aktiivinen yhteistyö muiden yritysten, viranomaisten ja organisaatioiden kanssa.

Yhteistyökumppanit
Newbodyn kanssa yhteistyötä eri tavoin tekevien tulisi olla ylpeitä kumppanuudestaan kanssamme. Kestävään kehitykseen tähtäävä yhteistyö tuo lisäarvoa omalle organisaatiolle.
Myös yhteistyökumppaneiden tulisi tuntea oma vastuunsa Newbodyn edustajana ja noudatettava toimintaperiaatteitamme.

Jos havaitsemme yhteistyökumppaneitamme seuratessamme ja arvioidessamme, että toimintaperiaatteita ei noudateta, haluamme ensisijaisesti laatia korjaavan toimenpideohjelman. Jos rikkomukset ja poikkeamat ovat toistuvia, pidätämme oikeuden liikesuhteen purkamiseen.
Katso myös ”Liikekumppaneita koskevat yhteiskuntavastuun vaatimukset” (sivu 9) soveltuvin ja olennaisin osin.

Ympäristö
Liiketoiminnastamme johtuvien ympäristövaikutusten tulee olla mahdollisimman vähäisiä. Tämä koskee niin raaka-aineiden ja energian kulutusta kuin ilmaan, maaperään ja veteen kohdistuvia päästöjä.

Meidän on kestävään kehitykseen tähtäävässä toiminnassamme tehtävä suunnitelmallista ympäristönsuojelutyötä, jolle on asetettu selkeät tavoitteet. Näin sekä me että toimittajamme voimme pienentää tuotteiden valmistuksessa ja kuljetuksessa vaadittavaa energiankulutusta ja minimoida ihmisille ja luonnolle vaarallisten kemikaalien käyttöä.

Ympäristönsuojelutyöllemme on ominaista pitkäjänteisyys ja kokonaisvaltainenlähestymistapa. Meidän on aina päätöksiä tehdessämme pohdittava niidenympäristövaikutuksia.

Liikekumppaneita koskevat yhteiskuntavastuun vaatimukset

Vaatimuksemme koskevat kaikkia toimittajia, alihankkijoita ja muita liiketoimintakontakteja (jäljempänä "liikekumppanit"), jotka osallistuvat Newbodyn tuotteiden ja toimintojen valmistukseen, kuljetukseen ja muuhun käsittelyyn.

Odotamme toimittajiemme vastaavan alihankkijoidensa toiminnasta kuin omastaan.

Kannustamme liikekumppaneitamme soveltamaan näitä vaatimuksia omassa tuotantoketjussaan ja tuemme heitä tässä.

Seuranta, korjaavat toimet ja poikkeamat

Suunnitelman mukaisesti suoritamme kaikille liikekumppaneillemme seurannan kolmen vuoden välein. Seuranta käsittää säännöllisiä vierailuja liikekumppanien luona, erityisiä arviointeja ja riippumattoman kolmannen osapuolen tekemiä muodollisia tarkastuksia.

Newbody sekä sen edustajat, mukaan lukien laadunvalvojat (Quality Controllers - QC) ja riippumattomat ulkopuoliset tarkastajat, pidättävät oikeuden milloin tahansa suorittaa ennalta ilmoitettuja tai ilmoittamattomia tarkastuksia ja auditointeja kaikissa liikekumppaniemme tiloissa ja pyytää nähtäväksi asiakirjoja, jotka liittyvät Toimintaperiaatteisiimme, Liikekumppaneitamme koskeviin yhteiskuntavastuun vaatimuksiin tai NBQ-laatukäsikirjaan (Newbody Quality Manual). Samaten pidätämme oikeuden vapaasti haastatella liikekumppaniemme työntekijöitä ja/tai työntekijöiden edustajia ilman liikekumppanin ohjausta tai vaikutusta.

Tuemme ja odotamme liikekumppaneiltamme läpinäkyvyyttä ja avoimuutta, mihin ei kuitenkaan kuulu liikesalaisuuksien paljastaminen.

Edellytämme, että liikekumppaneillamme on rutiini toimintamallin valitusten ja poikkeamien käsittelyyn, ja tarjoamme tukemme sellaisen kehittämiseksi.

Mahdollisista poikkeamista tai epäillyistä poikkeamista toimintaperiaatteista on ilmoitettava Newbodylle (coc@newbody.se). (coc@newbody.se)

Mikäli yhteistyökumppanimme toimii vastoin toimintaperiaatteitamme, Liikekumppaneita koskevia yhteiskuntavastuun vaatimuksia (CSR-vaatimuksia) tai NBQ-käsikirjan ohjeita, laadimme yhdessä liiketoimintakumppanin kanssa poikkeamien korjaamiseksi toimenpideohjelman, johon sisällytämme lisäksi liikekumppanin valmiuksien kehittämisen.

Jatkamme yhteistyötä niin kauan kuin kumppani osoittaa halua toiminnan parantamiseen ja tahtoa vaatimustemme ja odotustemme täyttämiseen. Liikesuhteen lopettaminen on viimeinen keino. Pidätämme kuitenkin oikeuden liikesuhteen purkamiseen, jos rikkomukset ja poikkeamat ovat toistuvia,

Lainmukaisuus

Liikekumppaniemme on noudatettava soveltuvaa kansallista lainsäädäntöä ja määräyksiä, toimialan standardeja ja kansainvälisiä sopimuksia. Siltä osin kuin nämä vaatimukset eroavat maiden välillä, sovelletaan ankarampaa säännöstöä, eli toisin sanoen noudatetaan kaikkein tiukimpia vaatimuksia. Jos toimintaperiaatteemme ovat ristiriidassa kansallisen lainsäädännön kanssa, liikekumppanin on välittömästi ilmoitettava asiasta Newbodylle.

Seuraavassa luetellut 11 vaatimusta noudattavat BSCI 2014:n (Business Social ComplianceInitiative) toimintaperiaatteita. BSCI on eurooppalainen vähittäiskaupan yritysyhteistyöaloite, joka edistää tuotanto- ja toimitusketjujen kestävää kehitystä maailmanlaajuisesti.

1. Yhdistymisvapaus ja oikeus työehtosopimuksiin
Liikekumppanin tulee:
(a) kunnioittaa työntekijöiden oikeutta perustaa, liittyä ja järjestäytyä vapaasti ammattiliittoihin;
(b) olla estämättä tai syrjimättä työntekijöitä ammattiliittoon kuulumisen vuoksi;
(c) kunnioittaa työntekijöiden oikeutta neuvotella työehdoistaan kollektiivisesti.

Liikekumppanien ei tule estää työntekijöiden edustajia ottamasta yhteyttä työntekijöihin työpaikalla.

Jos liiketoimintaa harjoitetaan maissa, joissa ammattiliittojen toiminta ei ole sallittua, liikekumppanien tulee kunnioittaa näitä periaatteita antamalla työntekijöille mahdollisuus valita vapaasti edustajat, joiden kanssa yritys voi keskustella työpaikkaan liittyvistä kysymyksistä.

2. Syrjintäkielto
Liikekumppanit eivät saa syrjiä työntekijöitä sukupuolen, iän, uskonnon tai muun vakaumuksen, etnisen kuuluvuuden, sosiaalisen aseman, kastin, syntymään liittyvän syyn, sosiaalisen taustan, vammaisuuden, kansallisuuden, työntekijäjärjestöjen jäsenyyden, poliittisen kuulumisen tai poliittisten arvojen, seksuaalisen suuntautumisen, sukupuolirajat ylittävän itseilmaisun tai identiteetin, perhevelvoitteiden, siviilisäädyn tai muiden sellaisten olosuhteiden perusteella, jotka voivat johtaa syrjintään.

3. Oikeudenmukainen korvaus ja edut
Liikekumppanien on kunnioitettava työntekijöiden oikeutta korvaukseen, joka on riittävä takaamaan kohtuullinen elintaso työntekijöille itselleen ja heidän perheilleen, kuten lakisääteiset sosiaalietuudet.

Normaalin työajan palkat, ylityöt ja muut ylityökorvaukset vastaavat vähintään vähimmäispalkkaa, joka on lain ja/tai toimialan standardin, tai vaihtoehtoisesti työehtosopimuksen mukainen: eli korkein mahdollinen.

Palkat on maksettava ajallaan, säännöllisesti ja lain mukaan. Luontaisetuuksien muodossa suoritettava osamaksu maksetaan ILO:n yleissopimusten mukaisesti. Palkan tulee heijastaa työntekijän taitoja ja koulutusta ja kertyä normaalin työajan puitteissa.

Palkkaa on mahdollista laskea vain lain nojalla tai työehtosopimuksella.

4. Kohtuulliset työajat
Liikekumppanien on varmistettava, että työntekijöitä ei pakoteta tekemään yli 48 tunnin työviikkoja.

Juhlapäivien osalta sovelletaan kansallista lainsäädäntöä ja toimialan standardeja.
ILO:n määrittelemissä poikkeustapauksissa edellä mainitut työajat voidaan ylittää, mikä tarkoittaa, että ylityöt hyväksytään.

Ylityötä tehdään poikkeustapauksissa ja vapaaehtoisesti, ja siitä maksetaan vähintään 25 % korotettua palkkaa. Ylityöhön ei saa liittyä lisääntynyttä työtapaturmariskiä.

Työntekijöille on lisäksi taattava päivittäiset lepoajat, ja heillä on oltava oikeus vähintään yhden päivän lomaan seitsemän päivän ajanjaksona, ellei työehtosopimuksessa ole sovittupoikkeavasta järjestelystä.

5. Työterveys ja -turvallisuus
Liikekumppaniemme tulee tarjota työntekijöilleen turvallinen ja terveellinen työympäristö.
Erityisen haavoittuvassa asemassa oleville työntekijöille, mukaan lukien - mutta niihin rajoittumatta - nuorille työntekijöille, raskaana oleville ja vasta äidiksi tulleille ja vammaisille, on taattava erityinen turvallisuus ja suoja.

Liikekumppanien on noudatettava työterveyttä ja -turvallisuutta koskevaa lainsäädäntöä, turvallisuuskäytäntöjä, toimialalla noudatettavia sopimuksia ja kansainvälisiä standardeja.
Johdon ja työntekijöiden tai heidän edustajiensa välinen aktiivinen yhteistyö on ratkaisevan tärkeää turvallisten ja terveellisten työpaikkojen takaamiseksi tarkoitettujen järjestelmien kehittämisessä ja toteuttamisessa. Tällainen yhteistyö on mahdollista saavuttaa esimerkiksi suojelukomitean tai muun vastaavan yhteistyöjärjestön avulla.

Liikekumppanien on huolehdittava siitä, että käytössä on järjestelmiä ja menettelyjä, joiden avulla on mahdollista havaita, välttää ja käsitellä työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuvia uhkia.

Muun muassa keskittymällä ennaltaehkäisyyn pystytään välttämään työpaikkaonnettomuuksia ja työpaikkaan liittyviä vammoja tai sairauksia.

Työntekijöiden suojaa onnettomuustapauksissa voidaan parantaa pakollisten vakuutusohjelmien avulla.

Liikekumppanien on huolehdittava rakennusten ja laitteiden, myös asuintilojen, turvallisuudesta ja vakaudesta ja toteutettava asianmukaiset toimenpiteet niiden varmistamiseksi.
Varauloskäynnit on merkittävä selkeästi kaikkiin kerroksiin, ja niiden on oltava hyvin valaistuja. Poistumisreitin täytyy olla kaikilta osiltaan täysin esteetön. Hätäuloskäyntien kautta tapahtuvan evakuoinnin on aina oltava mahdollista työaikana.

Kaikille työntekijöille on järjestettävä säännöllisesti koulutusta tulipalon tai muun hätätilanteen varalta. Kaikkia työntekijöitä koskevia evakuointiharjoituksia on järjestettävä säännöllisesti.
Työpaikalla on oltava evakuointisuunnitelma ja palotorjuntalaitteet.

Työntekijöille on taattava oikeus poistua tiloista ilman lupaa välittömässä vaaratilanteessa.
Liikekumppanien on tarjottava työntekijöilleen riittävää lääketieteellistä apua ja sairaudenhoitoa.

Työntekijöiden saatavilla on oltava juomakelpoista vettä. Heillä on lisäksi oltava käytettävissään turvalliset ja puhtaat ruokailu- ja lepoalueet sekä tilat ruuan säilytystä ja valmistamista varten.

Henkilökohtaisia suojaimia on aina oltava saatavilla, ja niitä on käytettävä.

6. Lapsityön kielto
Liikekumppanimme eivät saa palkata suoraan tai välillisesti lapsia, jotka ovat alle 15-vuotiaita eli jotka eivät ole saavuttaneet YK:n ja ILO:n määrittelemää työnteon alaikärajaa, ellei voida soveltaa ILO:n hyväksymiä poikkeuksia.

Liikekumppanien tulee luoda toimivat työhönottomenettelyt, jotta varmistetaan ettei töihin oteta alaikärajaa nuorempia henkilöitä.

Tarkoitus on suojata lapsia kaikenlaiselta hyväksikäytöltä. Erityistä valppautta on noudatettava tilanteissa, joissa lapsi irtisanoutuu tai irtisanotaan, sillä lapsi voi tämän seurauksena joutua vaarallisempaan työhön, esim. prostituution tai huumekaupan pariin. Kun lapsi jää pois / erotetaan työstä, liikekumppaneilta edellytetään aktiivisia toimia näiden lasten suojelemiseksi.

Tarvittaessa tämä voi tarkoittaa työn tarjoamista samassa kotitaloudessa asuville aikuisille perheenjäsenille.

7. Nuorten työntekijöiden erityinen suojelu
Liiketoimintakumppanin on varmistettava, että nuoret henkilöt, YK:n ja ILO:n mukaan alle 18-vuotiaat, eivät työskentele öisin, ja että heitä suojellaan työskentelyolosuhteilta, joista on haittaa heidän terveydelleen, turvallisuudelleen, moraalilleen tai kehitykselleen.
Nuorille työntekijöille on taattava että:

(A) työ ei aiheuta vaaraa tai vahingoita heidän terveyttään tai kehitystään;

(B) työaika ei vaikuta heidän koulunkäyntiinsä, heidän osallistumiseensa ammatilliseen koulutukseen tai mahdollisuuteen päästä koulutukseen, harjoitteluun tai opetusohjelmaan.

Liikekumppanien tulee kehittää ohjelmia nuoriin työntekijöihin kohdistuvien haittojen estämiseksi, tunnistamiseksi ja korjaamiseksi. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää valitusmenettelyihin ja työympäristöohjelmien kehittämiseen.

8. Epävakaiden työsuhteiden kielto
Liikekumppanien on varmistettava, että

a) työsuhteisiin ei liity epävarmuutta eikä sosiaalista tai taloudellista haavoittuvuutta;

b) työsuhde perustuu tunnustettuihin ja dokumentoituihin työoloihin kansallisen lainsäädännön, toimialan standardien tai kansainvälisten yleissopimusten mukaisesti; tämä tarkoittaa korkeinta suojaa.

Ennen työntekijän palkkaamista, hänelle on annettava selkeää ja helposti ymmärrettävää tietoa työntekijän oikeuksista, velvollisuuksista ja työsuhteen ehdoista, mukaan lukien työaika, palkka ja palkanmaksuehdot.

Liikekumppanien on pyrittävä tarjoamaan työntekijöilleen asianmukaiset työehdot, jotka tukevat sekä miehiä että naisia heidän erilaissa rooleissa niin työntekijöinä, vanhempina kuin huolenpitäjinä.

Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä siirtolaisiin ja kausityöntekijöihin, joiden lapset ja perheet ovat saattaneet jäädä kotipaikkakunnalle.

Liikekumppaneiden ei tulisi tahallisesti käyttää työsuhteita tavalla, joka ei vastaa lain tarkoitusta. Tämä sisältää - muttei rajoitu - seuraaviin: a) oppisopimuskoulutus, jonka ei ole tarkoitus johtaa vakituiseen työsuhteeseen;b) kausiluontoinen työ, jossa työturvallisuus on heikentynyt;c) alihankkijoiden käyttö, joka johtaa työntekijöiden (vakinaisesti palkattujen) oikeuksien heikentymiseen.

9. Pakkotyön kielto
Pakkotyö ei ole sallittua missään muodossa, olipa kyse orjuudesta, rangaistuksesta tai muusta ei-vapaaehtoisesti tehdystä työstä.

Liikekumppani voi saada syytteet osallisuudesta, mikäli tämä hyötyy pakkotyöstä toimittajien, alihankkijoiden tai muiden liikekontaktien kautta.

Siirtolaisten rekrytoinnissa ja palkkaamisessa on muistettava, että heille on taattava samat oikeudet kuin kotimaisille työntekijöille.

Työntekijä on vapaa irtisanoutumaan ja lopettamaan työsuhteensa, edellyttäen että työnantaja saa tästä etukäteisilmoituksen kohtuullisessa ajassa.

Liikekumppaniemme on varmistettava, että työntekijöitä ei kohdella epäinhimillisellä tai halventavalla tavalla, heihin ei kohdisteta ruumiillisia rangaistuksia, henkistä tai fyysistä pakkoa tai sanallista väkivaltaa. Kaikki kurinpidolliset toimenpiteet on laadittava kirjallisesti, ja ne on selitettävä suullisesti työntekijälle ymmärrettävällä tavalla.

10. Ympäristönsuojelu
Odotamme liikekumppaneidemme ottavan ympäristövastuun toiminnastaan ja pyrkivän vähentämään toiminnastaan johtuvia ympäristövaikutuksia.

Yrityksen on tunnistettava toimintansa ympäristövaikutukset ja kehitettävä ympäristönsuojeluohjelma asianmukaisine toimenpiteineen ympäristövaikutusten ja luonnonvarojen käytön minimoimiseksi.

Liikekumppaneiden odotetaan pyrkivän veden ja energian käytön minimoimiseen; käyttämään mahdollisimman pitkälle uusiutuvia energialähteitä, lisäävän kierrätysmateriaalien käyttöä ja vähentämään syntyvien jätteiden määrää.

Kaikkia jätteitä on käsiteltävä vastuullisesti. Vaatimus koskee erityisesti vaarallisia jätteitä, joiden käsittelyssä on noudatettava vähintään kansallista lainsäädäntöä, toimialakohtaisia sopimuksia sekä kansainvälisiä jätteiden käsittelyä koskevia yleissopimuksia.

Meidän on tehtävä työtä juoma- ja pohjaveteen kohdistuvien vaikutusten minimoimiseksi.
Kaikki jätevedet on puhdistettava ennen niiden laskemista luontoon. Puhdistetun jäteveden laadun on oltava paikallisten määräysten tai BSR-vaatimusten mukainen, mikä tarkoittaa tiukinta vaatimusta.

Edellytämme liikekumppaneiltamme asiaankuuluvia ja voimassaolevia ympäristölupia. Niiden tulee olla saatavilla ja näytettävissä tarpeen mukaan.

Käytettyjen kemikaalien on oltava Newbodyn NBQ-laatukäsikirjan mukaisia. Kaikki kemikaalit on merkittävä ja varustettava käyttöturvallisuustiedotteilla, ja ne on varastoitava kullekin kemikaalille soveltuvalla tavalla ja erillään työntekijöiden vakituisista työpaikoista.

11. Liiketoiminnan eettiset periaatteet
Liikekumppaneiden ei pidä osallistua korruptioon, kiristykseen, kavallukseen tai lahjontaan missään muodossa.

Liikekumppanien odotetaan toimittavan relevanttia ja oikeellista tietoa toiminnastaan sekä suorituskyvystään sovellettavien määräysten ja alan standardien mukaisesti.

Liikekumppanit eivät saa osallistua tällaisten tietojen väärentämiseen eivätkä saa levittää harhaanjohtavia tietoja omasta toiminnastaan eikä mistään tuotanto- tai toimitusketjun osasta.

Liiketoimintakumppanien tulisi lisäksi noudattaa huolellisuutta henkilötietojen (työntekijöiltä, toimittajilta ja asiakkailta tai muilta liikekumppaneilta) keräämisessä, käsittelyssä ja tallentamisessa huomioiden yksilönsuoja ja liikesalaisuudet sekä sovellettava lainsäädäntö ja toimialakohtaiset standardit.Referenssit

YK:n Global Compact -aloite: 10 periaatetta, 2000
http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPr...

● YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, 1948
http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml

● YK:n Lapsen oikeuksien sopimus, 1989
http://www.regeringen.se/content/1/c6/04/09/98/b8d...

● Kestävää kehitystä koskeva Rion julistus, 1992
http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default...

● Our common future, Brundtlandrapporten om hållbar utveckling, från 1987;
http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf

● ILO Convention 1 (Hours of Work (Industry))
● ILO Convention 14 (Weekly Rest (Industry))
● ILO Conventions 29 and 105 (Forced & Bonded Labour)
● ILO Convention 87 (Freedom of Association)
● ILO Convention 98 (Right to Collective Bargaining)
● ILO Conventions 100 and 111 (Equal remuneration for male and female workers for work of equal value; Discrimination)
● ILO Convention 132 (Holidays with Pay)
● ILO Convention 135 (Workers’ Representatives Convention)
● ILO Convention 138 and Recommendation 146 (Minimum Age and Recommendation)
● ILO Convention 155 & Recommendation 164 (Occupational Safety & Health)
● ILO Convention 182 (Worst Forms of Child Labour)
● ILO Convention 183 (Maternity Protection)
http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm

● Business Social Compliance Initiative, från 2014;
http://www.bsci-intl.org